Hondenschool Agouti – Algemene voorwaarden

A. Algemeen

1. Alle tussen Hondenschool Agouti en cursist gesloten en te sluiten

overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de

hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen

eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.

3. Bij inschrijving dient de cursist een afschrift van de WA-verzekering, alsmede van het

dierenpaspoort betreffende de inentingen van de te trainen honden te overleggen.

4. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de

overeenkomst mede te ondertekenen.

5. Afwijkende bedingingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen

en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is

overeengekomen.

6. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de

eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

B. Cursus

1. De hondenschool is gesloten op officiële zon -en feestdagen. De vakanties worden, voor zover

mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.

2. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant te voldoen voor aanvang van de cursus, bij

gebreke daarvan zal de cursist niet tot de les worden toegelaten.

3. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond,

dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd. Eerst na

overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden vanaf

het moment van overlegging, na aftrek van vaste lasten en administratiekosten.

4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de instructeur(s),

wordt het resterende cursusgeld, na aftrek van de gemaakte kosten, aan de cursist gerestitueerd.

5. a. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht mogelijk zonder

extra kosten. De inhaallessen en -tijden worden in overleg met en naar de mogelijkheden van

de instructeur(s) ingepast.

b. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op

inhalen.

6. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur(s) lessen uitvallen, zullen deze in overleg

en naar mogelijkheden van de instructeur(s) ingehaald kunnen worden.

C. Reglement van orde

7. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool

aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, doch

uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.

8. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden – behoudens op uitdrukkelijk verzoek

van de instructeur(s) – aangelijnd te zijn.

9. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.

10. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.

11. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste

inentingen ontvangen, dit in overleg met de dierenarts.

12. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met

de instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.

13. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist betreffende de

lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen

met een dierenarts.

14. Inoverleg met de instructeur(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt

naar de training, docht uitsluitend op eigen risico van de cursist.

15. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels

gedurende de lessen.

16. Tijdens de lessen is het de cursist verboden te roken.

D. Adviezen

17. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een

hond advies vragen aan de instructeur van de hondenschool.

18. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de

instructeur.

19. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Agouti voor

eventuele ongewenste gevolgen van de toepassing van de adviezen. De bezitter/eigenaar van

de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform

het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden, zoals onder A.3. genoemd.

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This